Informacja w sprawie ostatniego dnia notowania PDA serii E oraz wprowadzenia do obrotu Akcji serii E

Informacja w sprawie ostatniego dnia notowania PDA serii E oraz wprowadzenia do obrotu Akcji serii E

Informacja w sprawie ostatniego dnia notowania PDA serii E oraz wprowadzenia do obrotu Akcji serii E

Numer: ESPI 17/2014 Data: 20/08/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała uchwały nr 953/2014 oraz 954/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obie z dnia 20 sierpnia br.

Zgodnie z treścią uchwały nr 953/2014 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, Zarząd Giełdy wyznaczył na 22 sierpnia 2014 r. dzień ostatniego notowania 2.216.102 (dwóch milionów dwustu szesnastu tysięcy stu dwóch) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLTHP0000045.

Zgodnie z treścią uchwały nr 954/2014 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 25 sierpnia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2.216.102 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Wprowadzenie do obrotu giełdowego tych akcji nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 sierpnia 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLTHP0000011.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent