Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji

Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji

Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji

Numer: ESPI 3/2010 Data: 18/03/2010

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, spółka Network Elements Limited Liability Company z siedzibą w USA, poinformowała, że w dniu 12 marca 2010 roku dokonała zbycia w drodze czynności cywilnoprawnej, na podstawie umowy kupna-sprzedaży, 3.200.000 akcji serii A Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 3.200.000 zł. Przed dokonaniem powyższej transakcji posiadała 3.200.000 akcji serii A Emitenta, reprezentujących 10,88 % kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających do 3.200.000, tj. 10,88 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz zaznaczył, że po dokonaniu powyższej transakcji nie posiada akcji Emitenta.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu