Informacja o wyroku w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały ZWZ TPH z dn. 16.06.2011 r.

Informacja o wyroku w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały ZWZ TPH z dn. 16.06.2011 r.

Informacja o wyroku w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały ZWZ TPH z dn. 16.06.2011 r.

Numer: EBI 19/2012 Data: 30/05/2012

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr EBI 25/2011 z dnia 26.07.2011 r., Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) informuje, że Spółka powzięła wiadomość, iż w dniu 30.05.2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy w sprawie pod sygn. akt: XVI GC 400/11 z powództwa Pana Piotra Wiśniewskiego (dalej jako: „Powód”) – działającego jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – przeciwko Spółce, w którym Powód domagał się stwierdzenia nieważności, bądź uchylenia uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.06.2011 r. w przedmiocie wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych, wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały. Powyższemu wyrokowi Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Przedmiotowy wyrok nie jest prawomocny.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

  • Mark Montoya, Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki, Prokurent