Informacja o wydanym postanowieniu o oddaleniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Informacja o wydanym postanowieniu o oddaleniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Informacja o wydanym postanowieniu o oddaleniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Numer: EBI 20/2012 Data: 05/06/2012

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 33/2011, Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) informuje, iż w dniu 04.06.2012 r. otrzymał postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 15.05.2012 r., w którym ww. Sąd zmienił zaskarżone postanowienie Sądu I Instancji (udzielające zabezpieczenia roszczenia Spółki poprzez zakazanie akcjonariuszowi Spółki oraz osobom, które podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16.06.2011 r. oraz kontynuowanego w dniu 04.07.2011 r., działały na podstawie zakwestionowanych przez Spółkę pełnomocnictw udzielonych przez ww. akcjonariusza, wykonywania wszelkich praw płynących z zaskarżonych pełnomocnictw) w ten sposób, że oddalił wniosek Spółki o udzielenie zabezpieczenia.

W uzasadnieniu ww. postanowienia Sąd Apelacyjny wskazał, iż sporne pełnomocnictwa zostały odwołane, a: „[Z]atem wnioskowany sposób zabezpieczenia stracił jakiekolwiek znaczenie dla strony powodowej, wobec czego przyjąć należy, iż powódka nie posiada interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. W chwili obecnej pozwani nie mogą już bowiem korzystać z ww. pełnomocnictw i zakazanie wykonywania praw z udzielonych pełnomocnictw nie ma wpływu na uniemożliwienie lub osiągnięcie celu postępowania w niniejszej sprawie (…). Cel zabezpieczenia został osiągnięty przez odwołanie pełnomocnictw. Podkreślić również należy, iż orzeczony zakaz odnosi się wyłącznie do zdarzeń przyszłych, tym samym należy uznać, iż w chwili obecnej stał się bezprzedmiotowy”.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya, Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki, Prokurent