Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Numer: EBI 6/2010 Data: 29/01/2010

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 29 stycznia 2010 roku od Członka Rady Nadzorczej, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach zbycia praw do akcji Tele-Polska Holding S.A. serii D przez Członka Rady Nadzorczej.

Z przekazanej informacji wynika, że Członek Rady Nadzorczej w dniu 30 listopada 2009 r. dokonał zbycia w drodze czynności cywilnoprawnej, umowy kupna – sprzedaży, łącznie 3000 praw do akcji serii D, po cenie jednostkowej 1,80 zł za jeden walor. Ponadto zgodnie z ww. zawiadomieniem Członek Rady Nadzorczej w dniu 2 grudnia 2009 roku dokonał zbycia łącznie 101 praw do akcji serii D, po średniej cenie jednostkowej 4,25 zł za jeden walor, przy czym transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wartość powyższych transakcji nie przekroczyła łącznie równowartości kwoty 5.000 Euro w związku z czym zawiadomienie zostało dokonane w terminie wymaganym przez przepisy prawa tj. do dnia 31 stycznia 2009.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 roku” Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”; art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu