Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Numer: ESPI 28/2015 Data: 24/07/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych od wszystkich Członków Zarządu Spółki, tj. Pana Marka Montoya, Pana Bartłomieja Gajeckiego oraz Pana Bernharda Friedla, datowanych na dzień 24.07.2015 r. i sporządzonych zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął w dniu dzisiejszym informację o transakcjach nabycia akcji Tele-Polska Holding S.A.

Z przekazanych informacji wynika, że w dniu 24.07.2015 r. w Warszawie, Członkowie Zarządu Spółki, dokonali w drodze czynności cywilnoprawnych, umów kupna – sprzedaży, nabycia odpowiednio:
-Pan Mark Montoya: 300.000 akcji Emitenta, po cenie jednostkowej 0,89 zł za jeden walor, za łączną cenę 267.000 zł,
-Pan Bartłomiej Gajecki: 300.000 akcji Emitenta, po cenie jednostkowej 0,89 zł za jeden walor, za łączną cenę 267.000 zł,
-Pan Bernhard Friedl: 300.000 szt. akcji Emitenta, po cenie jednostkowej 0,89 zł za jeden walor, za łączną cenę 267.000 zł.

Łącznie w dniu dzisiejszym osoby wchodzace w skład Zarządu Emitenta nabyły 900.000 szt. akcji Spółki stanowiących 2,85% udziału w kapitale zakładowym Tele-Polska Holding S.A. za kwotę 801.000 zł.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu