Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu w związku z wnioskiem akcjonariusza W Investments S.A.

Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu w związku z wnioskiem akcjonariusza W Investments S.A.

Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu w związku z wnioskiem akcjonariusza W Investments S.A.

Numer: ESPI 29/2015 Data: 25/07/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000320565, z kapitałem zakładowym w wysokości 31.616.102 złotych, wpłaconym w całości (dalej jako: „Spółka”), mając na uwadze wniosek akcjonariusza W Investments S.A. z dnia 24 lipca 2015 r. o uzupełnienie  porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 sierpnia 2015 r., poprzez dokonanie zmiany § 32 ust. 1 Statutu Spółki, przedstawia poniżej proponowane zmiany Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 1 Statutu Spółki:
„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 51 proc. (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego”.

Proponowane brzmienie § 32  ust. 1 Statutu Spółki:
„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 31 proc. (trzydzieści jeden procent) kapitału zakładowego.”

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl – Prezes Zarządu
  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu