Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki

Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki

Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki

Numer: EBI 36/2012 Data: 23/11/2012

Zarząd spółki pod firmą: Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000320565, z kapitałem zakładowym w wysokości 29.400.000,00 złotych wpłaconym w całości, NIP: 526-27-25-362 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.), mając na względzie sprawy umieszczone w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2012 r., które dotyczą m.in. zmian Statutu, przedstawia w załączniku proponowane zmiany Statutu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent

Pliki do pobrania: