Informacja dotycząca zamierzonych zmian statutu

Informacja dotycząca zamierzonych zmian statutu

Informacja dotycząca zamierzonych zmian statutu

Numer: ESPI 8/2015 Data: 10/05/2015

Zarząd spółki pod firmą: Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000320565, z kapitałem zakładowym w wysokości 31.616.102 złotych, wpłaconym w całości, NIP: 526–27–25–362 (dalej jako: „Spółka”), mając na względzie sprawy umieszczone w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2015 r., które dotyczą m.in. zmian Statutu, przedstawia poniżej proponowane zmiany Statutu:

Proponowana zmiana Statutu dotyczy § 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:
„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Tele-Polska Holding spółka akcyjna.”

Proponowane brzmienie § 1 Statutu Spółki:
Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Polish Services Group spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: PSG S.A.”

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl – Prezes Zarzadu
  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu