Informacja dotycząca wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości posiadanych aktywów

Informacja dotycząca wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości posiadanych aktywów

Informacja dotycząca wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości posiadanych aktywów

Numer: ESPI 14/2016 Data: 22/04/2016

Zarząd Polish Services Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382 ze zmianami) zawiadamia, iż Emitent w dniu dzisiejszym tj. 22 kwietnia 2016 roku zakończył zasadnicze prace nad testami na utratę wartości posiadanych aktywów w postaci inwestycji w jednostki zależne zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami) oraz zgodnie z MSR 12 oraz MSR 36.

Mając na uwadze powyższe, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym dotyczącą zamiaru ujęcia w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym za 2015 rok odpisów aktualizujących z tytułu utraty bilansowej wartości inwestycji w spółkach zależnych, wpływających na skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy 2015.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia następujących odpisów:

  1. Odpis w wysokości 7.094 tys. zł z tytułu utraty bilansowej wartości inwestycji w TelePL Sp. z o.o.
  2. Odpis w wysokości 1.530 tys. zł z tytułu utraty bilansowej wartości inwestycji w TeleDID Sp. z o.o.

Dokonane odpisy o łącznej wartości 8.624 tys. zł mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową Spółki.

Zarząd Polish Services Group S.A. zwraca uwagę, iż sprawozdania finansowe Emitenta są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższych kwot nie należy traktować jako ostatecznych i mogą one ulec zmianom. Publikacja jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. za 2015 rok nastąpi w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu