Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Numer: ESPI 32/2019 Data: 03/12/2019

Data sporządzenia raportu:

3 grudnia 2019 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej.

Temat raportu:

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019, z dnia 15 listopada 2019 roku, w którym Zarząd Spółki po raz pierwszy zawiadomił akcjonariuszy o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z jej jednoosobową spółka zależną – Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” / „Spółka Przejmująca”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 504 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, informuje niniejszym po raz drugi Akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki z jej jednoosobową spółką zależną, działającą pod firmą Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000302668) („Spółka Przejmowana”).

Zgodnie z uzgodnionym Planem Połączenia, połączenie nastąpi w trybie art. 516 § 6 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz w zw. z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Mając na uwadze, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej, to jest Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, tj. bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz bez poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności.

Plan Połączenia został opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.famgsa.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, w dniu 15 listopada 2019 r. i pozostanie dostępny na niej, stosownie do art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, aż do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. Z pozostałymi dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, niedostępnymi na stronie internetowej Spółki, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznawać się w jej siedzibie, w Warszawie, pod adresem: ul. Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9:30 do 16:30. W celu ułatwienia oraz przyspieszenia obsługi sugerujemy Akcjonariuszom uprzednie umówienie terminu przeglądania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontaktując się ze Spółką poprzez adres e-mail: inwestor@famgsa.pl.

O zwołaniu na dzień 16 grudnia 2019 r., na godzinę 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty, ul. Sienna 39, 00 121 Warszawa, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Financial Assets Management Group S.A., jako spółką przejmującą, Zarząd poinformował w raporcie bieżącym nr 31/2019, z dnia 15 listopada 2019 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki