Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Numer: ESPI 18/2018 Data: 15/06/2018

Data sporządzenia raportu:

15 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

§ 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Temat raportu:

Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 3 czerwca 2018 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 15 czerwca 2018 roku:

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Financial Assets Management Group S.A. w 2017 roku;

sprawozdanie Rady Nadzorczej Financial Assets Management Group S.A. z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki;

Regulamin Rady Nadzorczej;

Regulamin Komitetu Audytu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: