Decyzja Prezesa UOKiK wobec spółki zależnej Emitenta

Decyzja Prezesa UOKiK wobec spółki zależnej Emitenta

Decyzja Prezesa UOKiK wobec spółki zależnej Emitenta

Numer: EBI 1/2013 Data: 09/01/2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) powziął informacje, że podmiot zależny Emitenta TelePolska Sp. z o.o. otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) o nałożeniu na nią kar w łącznej wysokości 632.599 zł za nieumyślne stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Decyzja kończy postępowanie o którym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 29/2012 w dniu 10 października 2012 r.

Komentarz Zarządu Emitenta
Zarząd spółki TelePolska Sp. z o.o. oraz również zarząd Emitenta nie zgadzają się z treścią decyzji Prezesa UOKiK. Zarząd Emitenta traktuje ją jako stanowisko w sprawie, która ostatecznie zostanie rozstrzygnięta przez właściwy sąd. Doręczona spółce zależnej Emitenta decyzja jest nieprawomocna a TelePolska Sp. z o.o. będzie odwoływać się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzja jednoznacznie wskazuje na nieumyślną winę Telepolska Sp. z o.o. oraz zawiera szereg stwierdzeń, które w ocenie zarządu TelePolska Sp. z o.o. mogą stanowić podstawę do postawienia w odwołaniu szeregu zarzutów kwestionujących prawidłowość wydanej decyzji. Niezależnie od ww. decyzji, należy zwrócić uwagę, iż zmiana prawa telekomunikacyjnego z końca 2012 roku spowodowała, że budzące kontrowersje i będące przedmiotem postępowania UOKiK praktyki nie będą występowały w przyszłości.

Decyzja Prezesa UOKiK nie będzie miała wpływu na skonsolidowane prognozy finansowe na lata 2012 oraz 2013 zaprezentowane przez Emitenta zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 39/2012 z dnia 19.12.2012 r. Spółka zależna Emitenta nie będzie tworzyła rezerwy finansowej w związku z ww. decyzją Prezesa UOKiK. Emitent podtrzymuje możliwość realizacji wszystkich podanych w raporcie parametrów finansowych na lata 2012 oraz 2013.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent