Aktualizacja prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH na lata 2013 -2015

Aktualizacja prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH na lata 2013 -2015

Aktualizacja prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH na lata 2013 -2015

Numer: ESPI 39/2015 Data: 29/08/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o korekcie prognoz finansowych na 2015 rok. Decyzja została podjęta na podstawie analizy wyników realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej Emitenta („Grupa”) w I półroczu oraz oceny perspektyw działalności w II półroczu 2015 roku. Zgodnie z prognozą, przedstawioną w raporcie bieżącym EBI nr 15/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. oraz po jej aktualizacji raportem bieżącym EBI nr 21/2013 z dnia 21 października 2013 skonsolidowane wyniki finansowe na rok 2015 zostały określone w następujący sposób:
– Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 364,5 mln zł
– Wartość wskaźnika EBITDA: 29,7 mln zł
– Skonsolidowany zysk netto: 14,3 mln zł
Nowa prognoza wynosi:
– Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 273 mln zł
– Wartość wskaźnika EBITDA: 18 mln zł
– Skonsolidowany zysk netto: 10 mln zł

Na korektę prognozy skonsolidowanych wyników wpływ mają następujące czynniki:
-Znacząco niższe przychody w segmencie usług hurtu telekomunikacyjnego, co jest skutkiem ograniczania realizacji zwłaszcza nisko marżowych kontraktów oraz rozwiązaniem kilku z nich, o czym Spółka informowała w poprzednich raportach okresowych. Czynnik ten odbija się negatywnie na przychodach Grupy.
-Negatywny wpływ nowej ustawy o prawach konsumenta obowiązującej od 25 grudnia 2014., która nałożyła dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców. Przełożyły się one na wyższe koszty funkcjonowania i jednocześnie niższą sprzedaż usług. Model funkcjonowania spółek z Grupy zajmujących się sprzedażą usług konsumentom uległ modyfikacjom, co przełożyło się bezpośrednio na okresowe zmniejszenie sprzedaży. Dodatkowo wprowadzone uregulowania cechują się wątpliwościami interpretacyjnymi i nie mają ugruntowanej wykładni, co zmusiło Grupę do realizowania bardziej zachowawczych działań.
-Niższy od zakładanego wolumen pozyskanych klientów energetycznych (odbiorcy tzw. taryfy G sprzedawanej przez Grupę Kapitałową Tele-Polska Holding S.A. energii elektrycznej). Ma to wpływ zarówno na przychody, jak i na osiągany skonsolidowany wynik finansowy.
-Koszty związane z przygotowaniem komercyjnego uruchomienia projektu gazowego dla gospodarstw domowych, które obciążają wynik finansowy Grupy.
-Wstrzymanie prac związanych z rozbudową infrastruktury technicznej, w związku z faktem nie pozyskania środków kredytowych na oczekiwanych przez Spółkę warunkach a wcześniej, nie pozyskaniu środków z emisji akcji serii E. Dotyczy to zwłaszcza realizacji projektu centrum danych, który był jednym z celów ww. emisji. W rezultacie oczekiwana wartość skonsolidowanego wskaźnika EBITDA musi ulec skorygowaniu.
-Różnice kursów walutowych, które Grupa odczuła w segmencie hurtowym. Grupa odnotowała niekorzystne odchylenie zarówno rynkowego kursu USD, jak i kursu EUR od kursu zakładanego w publikowanych prognozach. Średni kurs USD w okresie I półrocza br. wyniósł 3,71 zł wobec zakładanego 3,11 zł zaś średni kurs EUR w okresie I półrocza br. wyniósł 4,14 zł wobec zakładanego w planie finansowym 3,95 zł.

Ostatnia aktualizacja prognoz finansowych podanych jeszcze 1 lipca 2013 roku miała miejsce w 21 października 2013 roku. Od tego czasu z powodu braku istotnych przesłanek, zarząd nie dokonywał korekt prognoz finansowych. Zarówno w roku 2013, jak i w roku 2014 prognozy finansowe zostały zrealizowane. Warto zwrócić uwagę, iż takie wyniki osiągnięto, pomimo braku pozyskania oczekiwanych kapitałów z emisji akcji serii E w 2014 roku oraz przy niesprzyjających okolicznościach rynkowych. Jednakże wobec osiągniętych w pierwszym półroczu 2015 roku wyników finansowych oraz przy obecnych warunkach rynkowych, zaistniały przesłanki do dokonania rewizji i aktualizacji wcześniej publikowanych prognoz. Możliwość realizacji prognozowanych wyników Spółka będzie monitorowała na bazie osiąganych wyników kwartalnych, zaś ewentualne odchylenia od przedstawionej nowej prognozy będzie przekazywała do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 25 oraz §31 ust. 2 – 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. 2014.133).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu