Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy

Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy

Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy

Numer: ESPI 23/2020 Data: 20/07/2020

Podstawa prawna raportu:
Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał aneks nr 3 do umowy nabycia 100%  udziałów w spółce pod firmą Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. Zarząd Spółki informował raportem bieżącym o nr ESPI 24/2019 w dniu 12 listopad 2019 r. o zawarciu powyższej umowy, raportem bieżącym o nr ESPI 08/2020 w dniu 28 lutego 2019 r. o zawarciu  aneksu nr 1, natomiast raportem bieżącym o nr ESPI 15/2020 w dniu 28 kwietnia 2019 r. o zawarciu  aneksu nr 2. Na podstawie aneksu nr 3 cena nabycia przez Spółkę 100% udziałów w spółce Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. została obniżona.

Obniżenie ceny za 100% udziałów w spółce Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. zostało spowodowane spadkiem wartości EBITA spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. ujawnionym w sprawozdaniu finansowym Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. sporządzonym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r., które było wynikiem uwag biegłego rewidenta i wniosków o zmianę prezentacji wyniku spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

EBITA spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.  za okres od 1 stycznia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r., ujawniona w sprawozdaniu finansowym spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r., została zmniejszona z  6.565.006,99 zł na 5.580.643,65 zł.

Tym samym finalna cena nabycia 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. zmniejszyła się z 37.540.539,84 zł na 31.809.668,80 zł.

Dodatkowo strony umowy wysłużył ostateczny termin na zapłatę całej ceny do dnia 31 grudnia 2020 r.

Pozostałe warunki umowy z dnia 12 listopada 2019 r. nie uległy zmianie.

Spółka uznała ww. aneks do umowy za istotny ze względu na to, iż informowała o samym fakcie nabycia udziałów spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. oraz o fakcie połączenia, jak również z uwagi na wartość ww. umowy.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki