Rejestracja zmian Statutu Spółki

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Numer: ESPI 33/2022 Data: 02/11/2022

Data sporządzenia raportu:

2 listopada 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Rejestracja zmian Statutu Spółki.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 22 października 2022 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki.

Zgodnie z uzyskanymi przez Spółkę informacjami Sąd dokonał rejestracji Statutu w zakresie:

wykreślenia § 93 Statutu Spółki oraz dodania w § 94 Statutu Spółki.

Wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na mocy uchwał odpowiednio nr 22-23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. z dnia 29 lipca 2022 roku.

Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: