Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

Numer: ESPI 37/2020 Data: 16/10/2020

Data sporządzenia raportu:

16 października 2020 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

Temat raportu:

Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

 

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 września 2020 roku, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 16 października 2020 roku, począwszy od dnia dzisiejszego, odwołało z Rady Nadzorczej Spółki: Pana Arkadiusza Stryję, Panią Katarzynę Dziki, Pana Roberta Radoszewskiego i Pana Tomasza Wardyna.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 września 2020 roku, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 16 października 2020 roku, począwszy od dnia dzisiejszego, powołało nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, tj.: Panią Justynę Kuś, Panią Krystynę Bachmann – Wardyn, Pana Jarosława Galasa, Pana Jakuba Ickiewicza i Pana Stefana Krzyżanowskiego.

Poczynając do dnia 16 października 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki składa się z następujących osób:

  • Pani Justyna Kuś – członek Rady Nadzorczej Spółki
  • Pani Krystyna Bachmann-Wardyn – członek Rady Nadzorczej Spółki
  • Pani Justyna Fronc – członek Rady Nadzorczej Spółki
  • Pan Jarosław Galas – członek Rady Nadzorczej Spółki
  • Pan Jakub Ickiewicz – członek Rady Nadzorczej Spółki
  • Pan Stefan Krzyżanowski – członek Rady Nadzorczej Spółki.

 

Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany członek Rady Nadzorczej Spółki Pani Justyna Kuś złożyła oświadczenie, z którego wynika, że jej działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy ona w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pani Justyna Kuś ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 roku, również z wyróżnieniem, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Odbyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium dla Doradców Podatkowych przy Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych oraz aspektów prawnych umów wdrożeniowych IT. Pani Justyna Kuś związana jest Grupą Skłodowscy z Marek, w ramach której jest między innymi od czerwca 2015 roku partnerem w Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Justyna Kuś, Dariusz Skłodowski Honestus spółka partnerska. Pani Justyna Kuś specjalizuje się w sprawach gospodarczych łączących w sobie aspekty prawno-podatkowe, prawie spółek, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obsłudze klientów anglojęzycznych. Pani Justyna Kuś zajmuje się tematyką przekształceń podmiotowych przedsiębiorstw, sporów przed sądami w sprawach gospodarczych i w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Ma doświadczenie w reprezentowaniu spraw klientów przed sądami, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pani Justyna Kuś biegle posługuje się językiem angielskim.

Pani Justyna Kuś poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany członek Rady Nadzorczej Spółki Pani Krystyna Bachmann – Wardyn złożyła oświadczenie, z którego wynika, że jej działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy ona w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pani Krystyna Bachmann-Wardyn ukończyła studia na wydziale ekonomiczno-społecznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: Szkoła Główna Handlowa).

Pani Krystyna Bachmann-Wardyn biegle włada językiem angielskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim. W latach 2003-2010 pracowała jako osoba odpowiedzialna za sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych, obecnie zajmuje się zawodowo wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami.

Pani Krystyna Bachmann-Wardyn pracowała jako specjalista ds. zakupów współpracując z takimi podmiotami jak PepsiCo i innymi podmiotami zagranicznymi. Aktualnie pełni funkcję prezesa zarządu w spółkach: Noble A4R Sp. zo.o., Noble Property Sp. z o.o., Noble U5 Sp. z o.o., Noble P4R Sp. z o.o., Venuer Immobilier Pologne Sp. z o.o. i Noble Capital Sp. z o.o., które nie są podmiotami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki.

Pani Krystyna Bachmann-Wardyn poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Jarosław Galas złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Jarosław Galas ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Pan Jarosław Galas biegle włada językiem rosyjskim, hiszpańskim oraz angielskim. Dodatkowo jest specjalistą w zakresie procedur celnych w Rosji, procedur certyfikacyjnych Rosji oraz w zakresie stosowania prawa energetycznego na rynku polskim.

Pan Jarosław Galas w okresie 1988 – 1990 zajmował się nadzorem nad produkcją oraz ekspedycją surowców do klientów zagranicznych. Ponadto w latach 1991 – 1998 pełnił funkcję Dyrektora zarządzającego w Hermanos Jurado Sp. z o.o.

Pan Jarosław Galas przez 4 lata pełnił funkcję Członka Zarządu w Polskim Domu Inwestycyjnym Sp. z o.o. – spółką prowadzącą działalność na rynku nieruchomości.

Pan Jarosław Galas obecnie pełni funkcję prokurenta w Gasole Energia Sp. z o.o. Jest on pomysłodawcą utworzenia firmy oferującej rozwiązania z zakresu wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji w pierwszej kolejności dla przemysłu spożywczego. Pan Jarosław Galas jest inicjatorem wprowadzenia w Polsce technologii produkcji biogazu z odpadów poubojowych. Odpowiedzialny jest za pozyskiwanie nowych klientów oraz przygotowanie strony formalno-prawnej nowych inwestycji. Pan Jarosław Galas bierze udział w tworzeniu projektów systemów związanych z zarządzaniem energią odnawialną przy zastosowaniu układów kogeneracyjnych, instalacji fotowoltaicznych oraz modyfikacją systemów energetycznych w obiektach przemysłowych i komunalnych.

Pan Jarosław Galas poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Jakub Ickiewicz złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Jakub Ickiewicz ukończył kierunki: Finanse przedsiębiorstw na Uczelni Vistula oraz Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej, o specjalizacji: rachunkowość.

Pan Jakub Ickiewicz obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Sprzedaży w Compensa TU na Życie S.A., gdzie zawodowo zajmuje się zarządzaniem zespołem, realizacją wyznaczonych planów sprzedaży, a także rozwojem i tworzeniem nowych ofert produktowych.

Pan Jakub Ickiewicz w przeszłości w okresie 2015 – 2018 zajmował się również koordynacją pracy podległych pośredników ubezpieczeniowych, rekrutacją i szkoleniem nowych agentów ubezpieczeniowych w Polisa Życie Ubezpieczenia Sp. z o. o.

Pan Jakub Ickiewicz w okresie od 2014 do 2015 zajmował w Deutsche Bank, Concordia Finance oraz Open Finance doradztwem inwestycyjnym, sprzedażą produktów kredytowych i aktywnym pozyskiwaniem klientów systemem rekomendacyjnym.

Pan Jakub Ickiewicz biegle włada językiem angielskim.

Pan Jakub Ickiewicz poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Stefan Krzyżanowski złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Stefan Krzyżanowski jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, Wydział Reżyserii Dźwięku, o specjalizacji filmowej.

Pan Stefan Krzyżanowski jest właścicielem i dyrektorem zarządzającym studia filmowego FDR Studio sp. cywilna, która  zajmuje się produkcją i post produkcją filmową, telewizyjną i kampaniami reklamowymi. Współpracuje min. z Szut Szut Studio, Walk Group, Publicis Groupe, Saatchi & Saatchi, GPD Agency, Cheil Poland, Bomaye czy Interactive Solutions.

Pan Stefan Krzyżanowski jest współwłaścicielem firmy CineLine s.c. zajmującej się międzynarodowym masteringiem kopii DCP dla dystrybutorów z całego świata, takich jak min.: Paramont Pictures czy Universal Pictures.

Pan Stefan Krzyżanowski biegle włada językiem angielskim.

Pan Stefan Krzyżanowski poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki