Rejestracja połączenia spółki Financial Assets Management Group S.A. ze spółką ADM Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja połączenia spółki Financial Assets Management Group S.A. ze spółką ADM Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja połączenia spółki Financial Assets Management Group S.A. ze spółką ADM Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Numer: ESPI 42/2018 Data: 11/12/2018

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Rejestracja połączenia spółki Financial Assets Management Group S.A. ze spółką ADM Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Spółka Przejmująca”), informuje, iż w dniu 11 grudnia 2018 roku, na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS, powziął informację, że w dniu 28 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą ADM Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”), połączenia dokonywanego w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH oraz art. 515 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Połączenie spółek nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bowiem Spółce Przejmującej przysługiwało 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

Połączenie spółek nastąpiło bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowała została wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki